WELKOM BIJ DE WEBSITE VAN HET ALBERTINUMGENOOTSCHAP

Aan de belangstellenden van het Albertinumgenootschap

BEËINDIGING  ACTIVITEITEN  ALBERTINUMGENOOTSCHAP

Tot mijn spijt moet ik u meedelen dat we met het Albertinumgenootschap gaan stoppen.

Dit besluit hebben we na rijp beraad genomen op grond van een aantal overwegingen.

De voornaamste overweging is dat de laatste tijd, met name na corona, het aantal bezoekers van onze lezingen drastisch is afgenomen. Daarmee zijn ook onze inkomsten geslonken en is van een financieel gezond draagvlak voor het genootschap geen sprake meer.

Vervolgens hebben een aantal mensen, na zich vele jaren voor het genootschap te hebben ingezet, om meerdere redenen afscheid van ons genomen. Hierdoor is het draagvlak voor onze activiteiten te broos geworden.

Niettemin verheugen wij ons dat we kunnen terugkijken op een rijk verleden van meer dan 40 jaar, waarin we een grote variëteit aan lezingencycli met boeiende sprekers hebben kunnen aanbieden op het gebied van religie, filosofie, cultuur en maatschappij. Wij hopen dat we u hiermee hebben kunnen verrijken en zijn dankbaar voor de belangstelling en betrokkenheid die u voor het Albertinumgenootschap hebt getoond.

N.B. Deze website blijft nog ter inzage bestaan tot 31-12-2023.

Ik wens u het beste toe en groet u hartelijk,

Paul Juffermans

Voorzitter Albertinumgenootschap

 

 

 

Op donderdag 1 juni 2023 is gehouden

Eckhartlezing 2023 door Wouter Slob:

‘Over een roos zonder waarom en van God spreken’

klik hier voor de lezing

Wouter Slob: “Volgens de Eckhartleerling Angelus Silesius kent de roos geen waarom: ‘zij bloeit omdat zij bloeit.’ Er is geen andere reden voor het leven dan het leven zelf. Voor de hedendaagse denker John Caputo is dit een voluit religieuze gedachte omdat het omarmen van de wereld nooit om iets anders gaat dan om het ontvangen van het leven. Niet zelden leek het in de godsdienst juist om ‘iets anders’ te gaan en werd geloof in verband gebracht met iets hogers, of diepers, of hierna’s. Om die reden wordt het geloof tegenwoordig niet zelden afgewezen want het bovennatuurlijke is in kwade reuk komen te staan. Maar zou de geur van de roos ons niet terug kunnen brengen naar een spiritualiteit van dankbaarheid? En naar een God die wij niet doorgronden, maar die ons kent?”

 

Wouter Slob (1965) is predikant van de Protestantse Gemeente Nijmegen (PKN). Hij studeerde theologie en filosofie. Hij bekleedde van 2009 tot 2019 aan de Rijksuniversiteit Groningen de bijzonder leerstoel Protestantse Kerk, Cultuur en Theologie. Slob staat bekend als een scherpzinnig denker en bevlogen spreker, wetenschapper maar ook pastor.                             (foto Cor Sikkens)

 

Algemene informatie

 

Voorzitter:  Dr. Paul Juffermans

Secretaris:  Bärbel De Groot-Kopetzky,
Waalkade 80, 6511 XR Nijmegen,
024-3600625
e-mail: b.kopetzky@planet.nl

Folders en informatie:                                                                                                                                                             Fons Fisscher,
Kloosterstraat 1A 6581 XW Malden,
024-3581963
e-mail: a.fisscher@xs4all.nl

 

Voor INFORMATIE over de gehouden LEZINGEN-CYCLI
klik hiernaast in de rechterzijbalk

Albertinumlezingen te Nijmegen

Het Albertinumgenootschap >> organiseerde voor een breed geïnteresseerd publiek cycli van lezingen over levensbeschouwelijke, sociaal-politieke en culturele onderwerpen in hun onderlinge samenhang. Daarmee nam het een aparte plaats in in het grote lezingenaanbod in Nijmegen en omgeving. De vorm van de cyclus bood meer kansen op uitwerking en verdieping van een thema. Daardoor konden ook de maatschappelijk-culturele en levensbeschouwelijke onderwerpen niet geïsoleerd, maar in hun onderlinge verband ter sprake gebracht worden.

Onze sprekers waren allen deskundigen op hun vakgebied, afkomstig uit alle geledingen van de samenleving. Zie onze lijst van sprekers >>

 

 Het Albertinumgenootschap

Het Albertinumgenootschap is ontstaan uit een activiteitengroep, in 1982 opgericht door enkele Dominicanen van het Albertinum (moederhuis Dominicanen) in Nijmegen. Nadat de laatste Dominicanen het Albertinum verlieten is de activiteitengroep onder de naam Albertinumgenootschap verder gegaan.  Het Albertinumgenootschap beoogde daarmee het gedachtengoed van St. Dominicus en zijn volgeling Albertus Magnus verder uit te dragen vanuit de overtuiging dat de beweging van St. Dominicus in onze dagen nog zeggingskracht heeft.

Eckhartlezing

De levensleer van Meister Eckhart is populair. Waarom? Misschien omdat deze middeleeuwse dominicaan op onorthodoxe wijze in al zijn preken zijn toehoorders aanmoedigde om aanklevende kleinigheden achter zich te laten. Wij, mensen, moeten ons als het ware van onszelf verlossen, opnieuw een god-doorlaatbaar punt worden, om dan vervolgens vanuit een vonkende inspiratie ‘zonder waarom’ in deze wereld te staan en het goede te doen. De hele nalatenschap van Eckhart lijkt één pleidooi tegen de ik-gerichte mens: daar waar ons ‘ik’ zich bevindt, daar zijn we ver van God verwijderd. Daar waar ons ‘ik’ is, is het uitzicht beperkt.