Doelstelling

Het Albertinumgenootschap organiseert voor een breed geïnteresseerd publiek cycli van lezingen over levensbeschouwelijke, sociaal-politieke en culturele onderwerpen in hun onderlinge samenhang.

  • De naam Albertinumgenootschap is gebaseerd op een initiatief in 1982 van dominicanen van het toenmalige “Albertinum” in Nijmegen. Zij wilden belangrijke discussies over maatschappij en religie toegankelijk maken voor een breed publiek. Hoewel geworteld in de Dominicaanse traditie, is het Albertinumgenootschap geen exclusief dominicaans of katholiek gezelschap. Leden ervan zijn enkele dominicanen en verder leken van verschillende geloofsrichtingen en levensbeschouwingen.
  • Debat en spirituele bezinning zijn de twee polen waartussen de lezingen zich bewegen. Die motivatie verbindt het genootschap, in al zijn variëteit, nog steeds met de traditionele spiritualiteit van de dominicanen, waartoe ook de mystiek behoort. De bekendste vertegenwoordiger hiervan is Meister Eckhart.
  • Het Albertinumgenootschap biedt lezingen aan in de vorm van cycli. Daarmee neemt het een aparte plaats in in het grote lezingenaanbod in Nijmegen en omgeving. De vorm van de cyclus biedt meer kansen op uitwerking en verdieping van een thema . Daardoor kunnen ook de maatschappelijk-culturele en levensbeschouwelijke onderwerpen niet geïsoleerd, maar in hun onderlinge verband ter sprake gebracht worden. Iedere cyclus bestaat uit vier lezingen.
  • Jaarlijks worden drie cycli aangeboden. De lezingen kunnen afzonderlijk gevolgd worden. Naast deze cycli biedt het Albertinumgenootschap jaarlijks de Eckhartlezing aan, genoemd naar de grote Dominicaanse mysticus Meister Eckhart.

Onze sprekers zijn allen deskundigen op hun vakgebied, afkomstig uit alle geledingen van de samenleving. Zie onze lijst van sprekers >>