Wat betekent democratie?

Letterlijk betekent democratie: het volk regeert. Maar wat verstaan wij onder het volk? In een pluriforme samenleving als de onze is het volk verdeeld in allerlei partijen en fracties met verschillende en deels zelfs tegengestelde belangen, opvattingen en levensbeschouwingen. Bovendien leven we in een moderne rechtsstaat met een scheiding tussen de uitvoerende macht (regering), controlerende macht (parlement) en rechtsprekende macht. Dit alles lijkt haaks te staan op de idee van directe democratie, waarvan het referendum een van de uitingen is. We moeten ons dus afvragen hoe ons bestel van representatieve democratie historisch is ontstaan en welke legitimatie eraan ten grondslag ligt. En ook wat de kracht en de kwetsbaarheid is van dit bestel.

Wat betekent democratie?