Waarden en tradities in christelijke context

Waarden en tradities in christelijke context.

Waarden zijn de dieperliggende motieven voor onze houding in ons persoonlijk en maatschappelijk leven. Veel waarden zijn in beweging, hetgeen op talrijke manieren tot uitdrukking komt. Sommige waarden zijn in verval, andere komen terug. Bepaalde waarden willen wij handhaven. Tradities hangen hiermee nauw samen. Traditie is het overdragen van geestelijk bezit en cultuurgoederen van generatie op generatie. Tradities worden nu eens geprezen, dan weer overboord gegooid.

In vier lezingen worden waarden en tradities vanuit diverse invalshoeken geanalyseerd en besproken, toegespitst op de christelijke context in onze samenleving. Ingegaan wordt op de dynamiek in rituelen – of afwezigheid ervan, op de vraag of de christelijke sociale leer wel of geen houvast biedt, hoe in de politiek de burgerlijke waarden al dan niet geherwaardeerd worden. De lezingencyclus wordt afgesloten met een persoonlijk verhaal van een dominicanes over de beleving van kerkelijke en religieuze tradities.

Lezingen:

Oude en nieuwe rituelen: dynamiek en transformatie >> 

!!! ALS DE MAATREGELEN RONDOM HET CORONAVIRUS DIT TOELATEN, ZULLEN DE VOLGENDE LEZINGEN EVENTUEEL IN EEN LATER STADIUM WORDEN GEHOUDEN. EXACTE DATA VOLGEN T.Z.T. !!!
Christelijke sociale leer in beweging >>
Pleidooi voor een (her)waardering van burgerlijke waarden >>
Traditie: ballast of rijkdom? Een verkenning in dominicaans perspectief. >>

Waarden en tradities in christelijke context