Ruimte voor religie

Welke ruimte heeft religie in het publieke domein? Een antwoord op deze vraag is niet gemakkelijk te geven. Binnen de kortste keren buitelen de beginselen van godsdienstvrijheid, democratie, neutraliteit van de overheid en de scheiding van kerk en staat over elkaar. Daar komt nog bij dat er vanaf het midden van de vorige eeuw op dit terrein veel in verandering is. Wie zich in deze beginselen verdiept, beseft al gauw hoezeer hier vitale maatschappelijke processen in het geding zijn. Een zorgvuldige benadering is daarom geboden. In vier lezingen wordt vanuit verschillende invalshoeken gezocht naar uitdieping van de vraag: welke publieke ruimte mag, kan of moet religie hebben, en welke niet?

Lezingen:

Religie in het publieke domein – een historisch perspectief >>
Actuele spanningen tussen gelijke behandeling en godsdienstvrijheid >>
It’s all in the family: recht en religie in Syrië >>
Politiek debat en geloof >>

Ruimte voor religie