Macht en onmacht van de media

De invloed en macht van media op het sociaal-maatschappelijke, politieke en individuele leven, op mensvisie en thema’s die zich aandienen in een mensenleven zijn groot. Maar wat verstaan wij eigenlijk onder ‘de media’ en hoe beïnvloeden zij ons? Hoe zijn de media zelf onderhevig aan allerlei invloeden van sociale, economische en nu vooral technologische aard? Aanvankelijk was er sprake van onafhankelijke en kritische journalistiek via de traditionele media. Nu is er steeds meer sprake van informatiestromen afkomstig van al dan niet kritisch publiek via internet en sociale media. Vervolgens kunnen we ons afvragen: wat zijn ‘social media’ en wat betekent hier ‘social’? We leven in een tijd van overvloed van informatie. Tegelijkertijd stelt de verschuiving van kwalitatieve opinievorming naar kwantitatieve dataverspreiding het principe ‘wat geen aandacht krijgt bestaat niet’ onrustbarend centraal. De wisselwerking tussen media en politiek is groot. De media worden in dit krachtenveld wel betiteld als ‘de vierde macht’ naast de traditionele machten van de trias politica. In deze cyclus besteden wij aandacht aan de machten en krachten die onderling een rol spelen in de wereld van de media en aan de veranderingen daarin.

Lezingen:

Het mediatijdperk – facetten van een alledaags fenomeen >>
Hoe nieuwe technieken de media beïnvloeden >>
Media onafhankelijk? >>
Media als vierde macht >>

Macht en onmacht van de media