Folder: DE TOEKOMST VAN DE KERK – DE KERK VAN DE TOEKOMST

“DE TOEKOMST VAN DE KERK – DE KERK VAN DE TOEKOMST”

We weten het allemaal, op dit moment verkeren de kerken, zeker de R.K. Kerk, in zwaar weer. Alleen al door de vergrijzing verliezen de kerken leden. Ook de afname van kerklidmaatschap en de misbruikschandalen spelen een grote rol. Dat alles raakt aan de maatschappelijke functie van de kerken. Zij, en dus wij, moeten opnieuw bekijken hoe en voor wie ze er nog zijn, voor wie ze er nog willen en kunnen zijn. Een creatief nieuw begin wordt gevraagd. Zo ontdekken ze misschien nog onontgonnen religieus terrein bij de nieuwe generaties midden in deze geseculariseerde wereld.
Ook deze moeilijke situatie biedt dus kansen. Kunnen de kerken zich ‘bekeren’ tot hun oorspronkelijke opdracht om zo een kritisch engagement met de geseculariseerde samenleving te realiseren? Het zal allemaal wel kleiner worden, maar wordt het daarom ook minder? Die bezinning zal misschien nieuwe spanningen binnen de kerken zelf oproepen. Maar dat kan ook een teken van nieuw leven zijn. We zeggen met Jesaja 43, 18-19: ‘Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, laat het verleden rusten. Zie ik ga iets nieuws verrichten, nu ontkiemt het – heb je het nog niet gemerkt?’ (NBV)

Lezingen:

Waar zijn de jongeren?
Datum:  03-11-2022
Spreker: dr. Joris Kregting
Onderzoeker bij het Kaski

Hoeveel jongeren zijn nog gelovig en, als ze gelovig zijn, kerkelijk? Wanneer jongeren nog kerkelijk zijn, dan zijn ze vaak traditioneler en bewuster gelovig dan de oudere generatie, zo lijkt het. Is dat zo? Welke rol speelt hier het persoonlijke gevoel en de persoonlijke spiritualiteit? Kunnen we zicht krijgen op hun eigen visie op institutionalisering, gezagsverhoudingen en op een eventueel eigen vormgeving? Welke initiatieven kunnen kerken hier nemen?

De parochie, de gemeente en de voorganger
Datum: 10-11-2022
Sprekers: ds. Gertrudeke van der Maas,
diaconaal ondernemer en predikant van de PKN te Apeldoorn
en Karel Donders,pastoor RK parochie
Maria Magdalena,
Overbetuwe en Lingewaard.

Is de parochie of de gemeente als een territoriale eenheid van de plaatselijke gelovigen nog te
handhaven? Door samenvoegingen worden de parochies steeds groter, maar het bedienend personeel wordt steeds minder. Kunnen lekenbewegingen als Focolare, Emmanuel, San Egidio, lekendominicanen etc. hier een rol spelen? Maar moet de leek per se zó ingeschakeld worden?
Kijken we eens naar protestantse gemeenten. Kunnen de parochies een voorbeeld nemen aan het protestantse project van pioniersplaatsen? In de katholieke wereld stimuleert het programma ‘Space for Grace’ nieuwe initiatieven tot nieuwe vormgeving.

Het klooster en de leken
Datum: 17-11-2022Sprekers: Johannes van den Akker,
voorzitter van  Vereniging Religieuze Leefgemeenschappen,
abt van het Kleiklooster te Amsterdam
en Marga Zwiggelaar OP te Nijmegen.

Het kloosterleven hoort wezenlijk bij de katholieke kerk en de orthodoxe kerken. Ook hier is natuurlijk sprake van vergrijzing. Toch zijn ook hier weer jongeren die intreden. Wat drijft hen, wat streven ze na? Er zijn tevens al langer protestantse ordes, zie Taizé, dat zich specifiek op jongeren richt. Het Nederlandse calvinisme kent tegenwoordig ook kloosters. Zijn het stiltecentra of zijn het inderdaad kloosters? Er zijn veel initiatieven van jongeren tot leefgemeenschappen. Wat nemen zij over uit de kloostertraditie?

Nieuwe omgangsvormen in de kerk: de synodale weg.
Datum: 24-11-2022
Spreker: Laetitia van der Lans,
oud hoofd levensbeschouwing KRO/NCRV,
nu hoofd religieuze uitgeverij de Zalige Zalm.

In Nederland wordt nu op initiatief van paus Franciscus de start gemaakt met de synode van de kerk, een raadpleging van het gelovige volk in de plaatselijke kerken. Daarbij kan dus alles ter sprake komen.  In Duitsland is al gesproken over parttime priesters en gehuwde priesters. Hier is de positie van de vrouw belangrijk. Zijn nieuwe omgangsvormen in de katholieke kerk mogelijk die tegemoetkomen aan de bezwaren tegen de traditionele top-down gezagsverhoudingen. Eén van de speerpunten van het Nederlands episcopaat is de dialoog in kerk en samenleving. Wat betekent dit concreet voor de oecumene? Hoe worden jongeren hierdoor enthousiast gemaakt? En dan de gewone kerkganger nog.

Algemene informatie:

De lezingen worden op donderdag gehouden in de Dominicuskerk te Nijmegen, uitsluitend bereikbaar via de hoofdingang aan het kerkplein, Prof. Molkenboerstraat 5.
De lezingen beginnen om 19.30 uur; na een koffiepauze rond 20.30 u is er tot 21.30 u gelegenheid om vragen te stellen en opmerkingen te maken.
De entree bedraagt 7 euro.
Er is een ringleiding beschikbaar.

Vriendenbijdrage
Uw vriendenbijdrage stellen we op prijs op bankrekening NL44 INGB 0000 1456 01 t.n.v. Albertinumgenootschap Nijmegen (ANBI: onder vermelding van AG/orde der dominicanen).

 Albertinumgenootschap
Website: www.albertinumgenootschap.nl
Mail: info@albertinumgenootschap.nl

Voorzitter: Dr. Paul Juffermans

Secretaris:
Bärbel De Groot-Kopetzky,
Waalkade 80,
6511 XR Nijmegen, 024-3600625
e-mail: b.kopetzky@planet.nl
Folders en informatie
Fons Fisscher, Kloosterstraat 1A,
6581 XW  Malden, 024-3581963
e-mail: a.fisscher@xs4all.nl

 

Folder: DE TOEKOMST VAN DE KERK – DE KERK VAN DE TOEKOMST