WELKOM BIJ DE WEBSITE VAN HET ALBERTINUMGENOOTSCHAP

Aan de belangstellenden van het Albertinumgenootschap

!! UITSTEL VERDERE LEZINGEN IN DE CYCLUS “IDENTITEIT” !!

Vermelding presentaties van de gehouden lezingen (zie hieronder)

Helaas haalt de situatie rondom corona ons weer in: vanwege de aangescherpte maatregelen hebben wij moeten besluiten de twee lezingen van 18 en 25 november 2021 uit te stellen. We vinden het niet verantwoord om nu fysiek bij elkaar te komen.

Na de volgende persconferentie in december bepalen we of/wanneer we weer verantwoord de lezingen kunnen voortzetten. Wij houden u uiteraard op de hoogte.

Intussen hoop ik dat u en uw naasten gezond blijven en dat we elkaar zodra de omstandigheden het toelaten weer in levende lijve kunnen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Paul Juffermans

voorzitter Albertinumgenootschap

 

Inmiddels zijn de presentaties van de gehouden lezing(en) in deze cyclus op deze website geplaatst.
Klik voor het bekijken ervan hieronder op de betreffende lezing:

Gehouden Lezingen in deze cyclus:

Klik voor gehouden presentatie op:

211104 Lezing Monica Meijsing – Het begrip persoon>>
Datum: 04 november 2021:
Spreker: Dr. Monica Meijsing,
Faculteit Filosofie, Tilburg Universiteit

211111 Lezing Patrick Chatelion Counet – Terug naar Paulus;  Christelijke identiteit door de eeuwen heen>>
Datum: 11 november 2021:
Spreker: Patrick Chatelion-Counet,
emeritus hoogleraar Bijbel in de Nederlandse cultuur aan de Universiteit van Amsterdam

Uitgestelde lezingen in deze cyclus (t.z.t. volgt nieuwe informatie over het eventuele vervolg):

“IDENTITEIT”

 Identiteit in het geding

Wie en wat ben ik? Wie en wat zijn wij? De vraag naar ieders individuele en onze collectieve identiteit staat de laatste tijd weer volop in de belangstelling.
Een belangrijke vraag daarbij is waardoor iemands identiteit wordt bepaald. Is dat door nationaliteit, man- of vrouw-zijn, seksuele voorkeur, huidskleur, culturele achtergrond, religie? Vaak bestaat iemands identiteit uit een samenstel van al deze factoren en soms is zij ook nogal vloeibaar. Denk maar eens aan de discussie over gender (‘lhbtiq+’). Feit is ook dat mensen zichzelf en anderen gemakkelijk allerlei identiteitsbepalende kenmerken toeschrijven. Wij zeggen dan: ik ben (jij bent) autochtoon of allochtoon, hetero of homo, moslim of christen enzovoort. Sluiten we onszelf en elkaar daarmee op in een keurslijf of vormt het benadrukken van de eigen identiteit een uitgangspunt voor emancipatie? In hoeverre verschillen onze identiteiten van elkaar en wat hebben wij als mensen met elkaar gemeen? Leidt het al te zeer benadrukken van identiteitsverschillen  niet gemakkelijk tot polarisatie en conflicten in onze pluriforme  samenleving? Vanuit vier verschillende invalshoeken zal in deze lezingencyclus het vraagstuk van de identiteit worden benaderd: de invalshoek van het psychisch-lichamelijke; die van het religieuze, in het bijzonder christelijke; die van gender; en ten slotte die van de politiek.

Identiteit in transformatie: geloof en (trans)gender in Nederland>>
Spreker: Mariecke van den Berg,
Bijzonder hoogleraar feminisme en christendom aan de Radboud Universiteit

 Politiek en identiteit>>
Spreker: Dr. Theo de Wit,
universitair docent sociaal politieke filosofie, Theologische Faculteit Tilburg

 

Voor INFORMATIE over de huidige, toekomstige en gehouden LEZINGEN-CYCLI  klik hiernaast in de rechterzijbalk

 

40-JARIG JUBILEUM ALBERTINUMGENOOTSCHAP

Volgend jaar viert het Albertinumgenootschap haar 40-jarig jubileum. Wij willen hier een dag aan wijden met lezingen en een feestelijk tintje. Daartoe hebben wij een commissie ingesteld die het een en ander gaat voorbereiden. Wij houden u op de hoogte van onze plannen.

 

Albertinumlezingen te Nijmegen

Het Albertinumgenootschap >> organiseert voor een breed geïnteresseerd publiek cycli van lezingen over levensbeschouwelijke, sociaal-politieke en culturele onderwerpen in hun onderlinge samenhang. Daarmee neemt het een aparte plaats in in het grote lezingenaanbod in Nijmegen en omgeving. De vorm van de cyclus biedt meer kansen op uitwerking en verdieping van een thema. Daardoor kunnen ook de maatschappelijk-culturele en levensbeschouwelijke onderwerpen niet geïsoleerd, maar in hun onderlinge verband ter sprake gebracht worden.

Iedere cyclus bestaat uit vier lezingen. Jaarlijks worden drie cycli aangeboden. De lezingen kunnen afzonderlijk gevolgd worden.

Naast deze cycli biedt het Albertinumgenootschap jaarlijks in mei de Eckhartlezing aan, genoemd naar de grote Dominicaanse mysticus Meister Eckhart (zie hieronder op deze pagina).

Onze sprekers zijn allen deskundigen op hun vakgebied, afkomstig uit alle geledingen van de samenleving. Zie onze lijst van sprekers >>

Voor een uitgebreidere beschrijving van de doelstelling lees verder >>

 

Algemene informatie

– De lezingen worden op donderdag gehouden in de Dominicuskerk >> te Nijmegen, uitsluitend bereikbaar via de hoofdingang aan het kerkplein, Prof. Molkenboerstraat 5.
Er is een ringleiding beschikbaar.

– De lezingen beginnen om 19.30 uur; na een koffiepauze rond 20.30 uur is er tot 21.30 uur gelegenheid    om vragen te stellen en opmerkingen te maken. De lezingen zijn ook afzonderlijk te volgen.

– De entree bedraagt 7 euro.

– Uw vriendenbijdrage stellen we op prijs op bankrekening NL44 INGB 0000 1456 01 t.n.v.                            Albertinumgenootschap, Nijmegen (ANBI: opgeven AG/orde der dominicanen).

Website: www.albertinumgenootschap.nl
Mail: info@albertinumgenootschap.nl

Voorzitter:                                                                                                                                                                            Dr. Paul Juffermans

Secretaris:
Bärbel De Groot-Kopetzky, Waalkade 80, 6511 XR Nijmegen, 024-3600625
e-mail: b.kopetzky@planet.nl

Folders en informatie:                                                                                                                                                      Fons Fisscher, Kloosterstraat 1A 6581 XW Malden, 024-3581963
e-mail: a.fisscher@xs4all.nl

 

Het Albertinumgenootschap

Het Albertinumgenootschap is ontstaan uit een activiteitengroep, in 1982 opgericht door enkele Dominicanen van het Albertinum (moederhuis Dominicanen) in Nijmegen. Nadat de laatste Dominicanen het Albertinum verlieten is de activiteitengroep onder de naam Albertinumgenootschap verder gegaan.  Het Albertinumgenootschap beoogde / beoogt daarmee het gedachtengoed van St. Dominicus en zijn volgeling Albertus Magnus verder uit te dragen vanuit de overtuiging dat de beweging van St. Dominicus in onze dagen nog zeggingskracht heeft.                                                             Lees meer over het Albertinumgenootschap.

Eckhartlezing

De levensleer van Meister Eckhart is populair. Waarom? Misschien omdat deze middeleeuwse dominicaan op onorthodoxe wijze in al zijn preken zijn toehoorders aanmoedigde om aanklevende kleinigheden achter zich te laten. Wij, mensen, moeten ons als het ware van onszelf verlossen, opnieuw een god-doorlaatbaar punt worden, om dan vervolgens vanuit een vonkende inspiratie ‘zonder waarom’ in deze wereld te staan en het goede te doen. De hele nalatenschap van Eckhart lijkt één pleidooi tegen de ik-gerichte mens: daar waar ons ‘ik’ zich bevindt, daar zijn we ver van God verwijderd. Daar waar ons ‘ik’ is, is het uitzicht beperkt.